Duomenų apsauga ir leidimai

Turinys

 1. Užsibrėžti tikslai ir atsakingas skyrius
  2. Pagrindiniai duomenų apdorojimo duomenys
  3. Asmeninių duomenų apdorojimas
  4. Prieigos duomenų rinkimas
  5. Slapukai ir pasiekiamumo internete įvertinimas
  6. Trečiųjų šalių paslaugų ir informacinių turinių įtraukimas
  7. Išorinių nuorodų įtraukimas
  8. Vartotojų teisės ir jų panaikinimas
  9. Duomenų apsaugos paaiškinimų pakeitimai

 

 1. Užsibrėžti tikslai ir atsakingas skyrius

Šis pareiškimas apie duomenų apsaugą suteikia informaciją apie asmeninių duomenų, susijusių su mūsų internetiniu pasiūlymu ir su juo susijusių internetinių puslapių, funkcijų ir turinių (toliau kartu  – „internetinis pasiūlymas“ arba „internetinis puslapis“) apdorojimo rūšį, apimtį ir tikslą (t.k. leidimų rinkimas, apdorojimas ir naudojimas bei gavimas)

Pareiškimas apie duomenų apsaugą galioja nepriklausomai nuo panaudotų domenų, sistemų, platformų ir prietaisų (pvz. ekranų ar mobiliųjų telefonų), kuriuose pateikiamas internetinis pasiūlymas.

Internetinio pasiūlymo teikėjas ir pagal duomenų apsaugos teisę atsakingoji įstaiga yra KADNER HOTEL CONSULTING GbmH & Co. KG, savininkas: (toliau kaip |“Teikėja/-as“, „mes“ arba „mums“). Dėl kontaktinių galimybių nurodome į mūsų skiltį „Kontaktai“.

Sąvoka „Vartotojas“ taikoma visiems mūsų klientams ir mūsų internetinio pasiūlymo lankytojams. Panaudotos sąvokos kaip pvz. „vartotojas“ taikomos tiek moteriškajai, tiek vyriškajai lyčiai.

 1. Pagrindiniai duomenų apdorojimo duomenys

Mes apdorojame asmeninius vartotojų duomenis, tik laikydamiesi atitinkamų duomenų apsaugos nuostatų, atsižvelgdami į duomenų pateikimo vengimo ir sumažinimo įstatymą. Tai reiškia, vartotojų duomenys bus apdorojami tik turint įstatymuose numatytą leidimą, ypač tokiu atveju, jei duomenys yra reikalingi arba privalomi pagal įstatymą mūsų paslaugų pagal sutartį ir internetinių paslaugų teikimui arba turint sutikimą.

Mes taikysime organizacines, sutartines ir technines saugumo priemones, atitinkančias naujausias technikos žinias, siekiant užtikrinti, kad bus laikomasi duomenų apsaugos įstatymo ir siekiant tokiu būdų apsaugoti duomenis nuo atsitiktinių ar tyčinių manipuliacijų, praradimo, sunaikinimo arba pašalinių asmenų įsikišimo.

Jei pagal šį pareiškimą apie duomenų apsaugą turinius, įrankius arba kitokias priemones naudos kiti teikėjai (toliau kartu – „Trečiasis teikėjas“) ir jų nurodyta buveinė bus užsienyje, bus daroma prielaida, kad duomenys bus perkelti į Trečiojo teikėjo buveinės valstybę. Duomenų perteikimas trečiosioms valstybėms įvyks arba įstatymuose numatyto leidimo, vartotojų sutikimo arba specialių sutarties išlygų, užtikrinančių įstatymuose numatytų duomenų apsaugą, pagrindu.

 1. Asmeninių duomenų apdorojimas

Asmeniniai duomenys be aiškiai šiame pareiškime apie duomenų apsaugą nurodyto panaudojimo, bus apdorojami įstatymuose numatytų leidimų ar sutikimų pagrindu tokiems tikslams:

– Mūsų darbų, aptarnavimo ir vartotojams skirtų paslaugų vykdymas, suteikimas, atlikimas, priežiūra, optimizavimas ir užtikrinimas;

– efektyvių paslaugų klientams ir techninės pagalbos užtikrinimas.

Mes suteiksime vartotojų duomenis tretiesiems asmenims tik tokiu atveju, jei tai bus reikalinga atsiskaitymo tikslais (pvz. mokėjimo paslaugų teikėjui) arba kitais tikslais, jei jie bus reikalingi, kad galėtume vykdyti savo sutartinius įsipareigojimus vartotojų atžvilgiu (pvz. adreso pranešimas tiekėjams).

Susisiekiant su mumis (naudojant kontaktinį blanką arba el. paštą), vartotojo duomenys bus išsaugomi paklausimo apdorojimui bei tam atvejui, jei iškils papildomų klausimų.  Asmeniniai duomenys bus ištrinti, kai tik išpildys panaudojimo tikslą ir jei tam neprieštaraus su jų saugojimu susiję įsipareigojimai.

 1. Prieigos duomenų rinkimas

Mes renkame duomenis apie kiekvieną prieigą prie serverio, kuriame yra ši tarnyba (taip vadinamas „serverio registracijos failas“) Prie prieigos duomenų priskirtinas panaudoto tinklalapio pavadinimas, failas, naudojimosi data ir laikas, perduotų duomenų kiekis, pranešimas apie sėkmingą prieigą, naršyklės tipas ir versija, naudotojo darbo sistema, Referrer URL (prieš tai lankytas puslapis), IP adresas ir informacijos prašantis teikėjas.

Mes naudojame protokolo duomenis be jų priskyrimo vartotojo asmeniui ar kitokio profilio sudarymo, pagal įstatymo numatytas nuostatas tik statistiniam įvertinimui įmonės tikslais, mūsų internetinio pasiūlymo saugumui ir optimizavimui. Tačiau pasiliekame sau teisę protokolo duomenis tikrinti papildomai, jei dėl konkrečių priežasčių kyla pagrįstas įtarimas, kad naudojimas yra neteisėtas.

 1. Slapukai ir pasiekiamumo internete įvertinimas

Slapukai yra tam tikra informacija, kuri iš mūsų internetinio puslapio serverio arba trečiųjų asmenų internetinio puslapio serverių perkeliama į vartotojų tinklalapio naršyklę ir ten išsaugojama vėlesniam panaudojimui. Apie slapukų panaudojimą pseudoniminio pasiekiamumo įvertinimui vartotojams pranešama šio pareiškimo apie duomenų apsaugą kontekste.

Apžiūrėti mūsų internetinį pasiūlymą galima ir be slapukų pagalbos. Jei vartotojai nenori, kad jų kompiuteriuose būtų išsaugojami slapukai, jų prašoma savo naršyklėje deaktyvuoti sistemos nustatymuose esančią atitinkamą parinktį. Išsaugoti slapukai gali būti ištrinami, naudojantis naršyklės sistemos nustatymais. Nesinaudojant slapukais, gali būti apribojamos tam tikros šio internetinio pasiūlymo funkcijos.

Yra galimybė daugelį internetinių skelbimų slapukų valdyti per JAV puslapį: http://www.aboutads.info/choices arba ES puslapį: http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/.

 1. Trečiųjų šalių paslaugų ir informacinių turinių įtraukimas

Gali pasitaikyti, kad, pristatant mūsų internetinį pasiūlymą, bus įtraukti trečiųjų teikėjų informaciniai turiniai ar paslaugos, kaip pvz. miesto planai ar kitų tinklalapių šriftai. Trečiųjų teikėjų informacinių turinių įtraukimo sąlyga visada yra tokia, kad tretieji teikėjai naudojasi vartotojų IP adresu, nes be IP adreso jie negali išsiųsti turinio vartotojo naršyklei. Todėl IP adresas yra reikalingas šių turinių pateikimui. Be to, trečiųjų turinių teikėjai gali panaudoti savo slapukus ir apdoroti vartotojų duomenis saviems tikslams. Iš apdorotų duomenų gali būti sudaromi vartotojų naudojimo profiliai. Šiuos turinius mes panaudosime kiek įmanoma laikydamiesi duomenų pateikimo vengimo ir sumažinimo principo bei duomenų saugumo požiūriu pasirinksime patikimus trečiuosius teikėjus.

Žemiau nurodyta informacija pateikia trečiųjų teikėjų bei jų informacinių turinių ir nuorodų į jų pareiškimus apie duomenų apsaugą su tolimesnėmis nuorodomis į duomenų apdorojimą, iš dalies jau čia nurodytą, į prieštaravimo galimybes (taip vad. Opt-Out), apžvalgą:

– Išorinės Google šrifto rūšys, Inc., https://www.google.com/fonts („Google Fonts“). Google Fonts įtraukimas atliekamas per prieigą prie serverio per Google  (paprastai Jungtinės Amerikos valstijose). Pareiškimas apie duomenų apsaugą: https://www.google.com/policies/privacy/, Opt-Out: https://www.google.com/settings/ads/.

–  Trečiojo teikėjo Google Inc. tarnybos „Google Maps“ žemėlapiai: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Pareiškimas apie duomenų apsaugą: https://www.google.com/policies/privacy/, Opt-Out: https://www.google.com/settings/ads/.

 1. Išorinių nuorodų įtraukimas

Šiame tinklalapyje yra sąsajų su trečiųjų šalių tinklalapiais („išorinės nuorodos“). Už šiuos puslapius atsako atitinkami operatoriai. Teikėjas, pirmą kartą panaudodamas išorines nuorodas, patikrino, ar svetimi turiniai nepažeidžia teisių. Tuo metu jokių teisės pažeidimų nenustatyta. Teikėjas neturi jokios įtakos dabartiniam ir būsimam puslapių apipavidalinimui bei susietų puslapių turiniams. Išorinių nuorodų panaudojimas nereiškia, kad teikėjas po nuoroda paslėptus tekstus pasisavina. Teikėjas neprivalo nuolat tikrinti išorinių nuorodų, jei nėra nurodoma apie konkrečius teisės pažeidimus. Tačiau, nustačius teisės pažeidimus, tokios išorinės nuorodos nedelsiant ištrinamos.

 1. Vartotojų teisės ir jų panaikinimas

Vartotojai turi teisę, pateikus prašymą, neatlygintinai gauti informaciją apie asmeninius duomenis, kuriuos mes apie juos išaugome.

Be to, vartotojai turi teisę į neteisingų duomenų koregavimą, sutikimų atšaukimą, jų asmeninių duomenų blokavimą ir trynimą bei teisę, nustačius neteisėto duomenų apdorojimo atvejį, atsakingai priežiūros institucijai pateikti skundą.

Pas mus išsaugoti duomenys bus ištrinti, kai tik jie daugiau nebus reikalingi pagal jų paskirtį ir jei jų ištrynimui neprieštaraus jokios įstatymo numatytos duomenų saugojimo prievolės.

 1. Pareiškimo apie duomenų apsaugą pakeitimai

Mes pasiliekame sau teisę pareiškimą apie duomenų apsaugą pakeisti, siekiant jį pritaikyti prie pasikeitusios teisinės padėties arba pasikeitus tarnybai ar duomenų apdorojimo teikimo paslaugoms. Tačiau tai taikytina tik pareiškimų dėl duomenų apdorojimo požiūriu. Jei yra reikalingi vartotojų sutikimai arba jei į pareiškimą apie duomenų apsaugą yra įtrauktos sutarties su vartotojais nuostatos, pakeitimai atliekami tik su vartotojų sutikimu.

Vartotojų prašoma periodiškai domėtis pareiškimo apie duomenų apsaugą turiniu.

 

 

Atnaujinta: 2018 gegužė