1. Sutarties sudarymas ir bendrosios nuostatos
  • Sutartis, jos pakeitimai ir papildymai turi būti sudaromi raštiškai.
  • Prieš sutartyje suderintų paslaugų teikimą ir jų teikimo metu Užsakovas privalo KADNER HOTEL CONSULTING GMBH & CO. KG teikti informaciją apie visas aplinkybes, kurios yra svarbios užsakymo paruošimui ir vykdymui. Siekiant užtikrinti optimalius bendravimo būdus, keitimasis informacija vyksta tik tarp KADNER HOTEL CONSULTING GMBH & CO. KG, atstovaujamos vadovybės ir Užsakovo nurodyto kontaktinio asmens.
  • KADNER HOTEL CONSULTING GMBH & CO. KG įsipareigoja laikyti paslaptyje visą informaciją, susijusią su verslo procedūromis, kurią sužino, bendradarbiaujant su Užsakovu ir kuri yra aiškiai nurodyta kaip konfidenciali.
  • Ši nuostata nedraudžia, kad KADNER HOTEL CONSULTING GMBH & CO. KG savo paslaugas teiktų užsakovo konkurentams, jei pagal sutartį nėra susitarta  kitaip.
  • Šioms verslo sąlygoms teikiama pirmenybė Užsakovo Bendrųjų verslo sąlygų atžvilgiu.
  • Jei atskiros šios nuostatos būtų ar taptų negaliojančios, kitų sąlygų galiojimo visumoje tai neliečia. Tokiu atveju šalys vadovausis kitomis veiksmingomis nuostatomis, kurios negaliojančiai nuostatai pagal savo tikslą bus artimiausios.
 2. Paslaugos
  • Pagal sutartį suderintas paslaugas teiks KADNER HOTEL CONSULTING GMBH & CO. KG pati, jos darbuotojai, laisvai samdomi darbuotojai arba išoriniai paslaugų teikėjai.
  • Jei užsakyme numatoma į paslaugų teikimą įtraukti paslaugų teikėją, kuris savo profilyje siūlo paslaugas, kurių KADNER HOTEL CONSULTING GMBH & CO. KG pagal savo kompetenciją negali atlikti arba jei toks tarpininkavimas yra būtinas pagal Užsakovo reikalavimus, tuomet KADNER HOTEL CONSULTING GMBH & CO. KG turi būti atleista nuo bet kokios atsakomybės trečiųjų šalių reikalavimų atžvilgiu.
  • Užsakovui apie tokį tarpininkavimą turi būti pranešta raštu, jei tai nėra numatyta dar sutartyje, jis turi patvirtinti KADNER HOTEL CONSULTING GMBH & CO. KG pasiūlymą dėl tarpininkavimo.
 3. Atlyginimai ir išlaidos
  • Pirmasis kontaktinis pokalbis tarp KADNER HOTEL CONSULTING GMBH & CO. KG ir potencialaus Užsakovo vyksta neatlygintinai.
  • Jei užsakymui yra reikalinga sudaryti išankstinę sąmatą už trečiųjų asmenų teikiamas paslaugas, KADNER HOTEL CONSULTING GMBH & CO. KG pasilieka sau teisę, susidariusius mokesčius apskaičiuoti Užsakovui. Potencialiam Užsakovui pasiūlymo, susijusio su KADNER HOTEL CONSULTING GMBH & CO. KG paslaugomis, sudarymas yra nemokamas.
  • Jei KADNER HOTEL CONSULTING GMBH & CO. KG ir Užsakovas priima susitarimus dėl bendrų ar fiksuotų kainų, tuomet visos planuojamos išlaidos bus išvardijamos ir įtraukiamos į apskaičiavimus. Kelionės, transportavimo ir kitokios išlaidos bus apskaičiuojamos atskirai, paprastai, pateikus atitinkamus kvitus ir sąskaitas, priešingu atveju – remiantis sutartiniu susitarimu, nesusijusiu su užsakymo patvirtinimu ir čia pateiktų Bendrųjų verslo sąlygų nuostatomis.
  • Visos kainos nurodytos neto be galiojančio, įstatymų nustatyto pridėtinės vertės mokesčio.
 4. Sąskaitos išrašymas
  • Suderinto atlyginimo 50 % mokėtina užsakymo skyrimo metu. Likusi suma mokėtina be jokių atskaitymų po užsakymo ir/ar suteiktų paslaugų atlikimo (suderintu laiku).
  • Už priemones, kurių taikymas užima daugiau nei mėnesį laiko, atsiskaitoma mėnesio pabaigoje, jei nesusitariama dėl kitokių mokėjimo būdų (pvz. atsiskaitymas pagal projekto pakopas).
  • Nuo šių nuostatų nukrypstantys susitarimai iš esmės ir aiškiai turi būti suderinami pagal sutartį.5. Sutartiniai įsipareigojimai, paslaugų priėmimo vilkinimas
   • Jei KADNER HOTEL CONSULTING GMBH & CO. KG negali suteikti paslaugų suderintu laiku dėl nenugalimos jėgos aplinkybių, ligos, nelaimingo atsitikimo ar kitų priežasčių, kurioms KADNER HOTEL CONSULTING GMBH & CO. KG neturi jokios įtakos, tuomet KADNER HOTEL CONSULTING GMBH & CO. KG, netaikant jokių nuostolių atlyginimo įsipareigojimų, turi teisę paslaugas suteiki kitu, Užsakovo ir KADNER HOTEL CONSULTING GMBH & CO. KG atskirai suderintu terminu.
   • Jei aiškiai nesusitarta kitaip, sutartis santykiai užbaigiami, pilnai atlikus iš anksto suderintos apimties darbus, sutarties tinkamas nutraukimas prieš laiką nėra numatytas, taip pat ir vienpusiškas atskirų suderintų sutarties dalių vykdymo sustabdymas. KADNER HOTEL CONSULTING GMBH & CO. KG taip pat turi teisę pareikalauti, kad suderinta sutartis būtų vykdoma pilnai. Teisė į neeilinį sutarties nutraukimą dėl svarbios priežasties išlieka nepakitusi.6. Jei Užsakovas delsia priimti pagal sutartį suderintas KADNER HOTEL CONSULTING GMBH & CO. KG paslaugas, KADNER HOTEL CONSULTING GMBH & CO. KG už dėl vėlavimo neatliktus darbus gali pareikalauti suderinto atlyginimo, neturėdama jokio įpareigojimo atlikti darbus papildomai. Tačiau ji turi atsižvelgti į sumas, kurias dėl nesuteiktų paslaugų sutaupo arba gauna dėl kitokio savo darbų panaudojimo arba piktybiškai tokių sumų nepriima.

Mokėjimo sąlygos

  • KADNER HOTEL CONSULTING GMBH & CO. KG išrašytos sąskaitos turi būti apmokamos per 14 dienų nuo sąskaitos išrašymo datos be jokių atskaitymų.
  • KADNER HOTEL CONSULTING GMBH & CO. KG pasilieka sau teisę nuo pirmojo priminimo apie mokėjimą į sąskaitą įtraukti apdorojimo mokesčius.
  • Jei bus nepaisoma ir trečiojo paraginimo, tuomet be jokio išankstinio pranešimo KADNER HOTEL CONSULTING GMBH & CO. KG advokatas bus įgaliotas atlikti teisminę raginimo procedūrą. Visas susidarysiančias išlaidas padengs Užsakovas.
  • Jei Užsakovas neatliks mokėjimo laiku ir/arba jei pagal susitarimą nebus apmokėtos (tarpinės) sąskaitos, KADNER HOTEL CONSULTING GMBH & CO. KG pasilieka sau teisę pagal sutartį suderintą arba užsakymo patvirtinimu patvirtintą paslaugų teikimo/bendradarbiavimo pratęsimą atidėti iki mokėtinų sumų gavimo arba pilnai nutraukti. Tokiu atveju taikomos 5.2 punkte nurodytos nuostatos dėl atlyginimo (-ų) mokėjimo.7. Autorystės teisės
   Visiems KADNER HOTEL CONSULTING GMBH & Co. KG sudarytiems dokumentams ir programinės įrangos elementams KADNER HOTEL CONSULTING GMBH & Co. KG  reikalauja autorystės teisių. Be KADNER HOTEL CONSULTING GMBH & Co. KG sutikimo bet koks jų dauginimas, platinimas ir/arba apdorojimas yra draudžiamas.

   8. Atsakomybė
   Atsakomybė nusižengimų atvejais, jei nusižengimas įvyksta dėl KADNER HOTEL CONSULTING GMBH & CO. KG kaltės, nuostolių atlyginimo suma yra apribota iki 5.000,00 €.
   9. Teismo vieta
   Vienintelė teismo vieta visiems ginčams, kylantiems iš verslo santykių su KADNER HOTEL CONSULTING GMBH & CO. KG, yra Straubing.